Licytacja 778/16 z dnia 2017/12/05

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Prawo do wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położnej w Prabutach

  • nr księgi wieczystej: GD1I/00024908/4
  • suma oszacowana: 140000
  • kwota wywołania: -33% 93334,00
  • wadium: 14000,00
  • postęp: 1400,00
  • data i godzina licytacji: 2017/12/05 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1510662051.png","size":151948,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2585\/google-map_1510662051.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2585\/thumbnail\/google-map_1510662051.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1510662051.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Plac Plebiscytowy 1, Kwidzyn, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Władysława Jagiełły, Prabuty, Polska

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Czop działając na podstawie
art. 955 § 1 kodeksu postępowania cywilnego

ZAWIADAMIA

że w dniu 05-12-2017 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie przy Placu Plebiscytowym 1, w sali nr 112, odbędzie się

II LICYTACJA

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Prabutach przy ul. Jagiełły, stanowiącej działkę gruntu nr 47/2 o powierzchni 0,4705 ha oraz własności posadowionych na niej budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW: GD1I/00024908/4


Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł

Cena wywołania wynosi 93 333,00 zł

Przystępujący do przetargu w myśl art. 962 par. 1 kpc powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W myśl art.962 § 2 kpc rękojmię należy złożyć w gotówce albo w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny sposób wskazany przez komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i że uzyskały postanowienie właściwego sądu, nakazujące wstrzymanie egzekucji.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. 800 - 1500, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Kwidzynie przy ul.11 Listopada 27

Komornik Sądowy

Maciej Czop

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: