Licytacja 2424/15 z dnia 2019/10/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Krakowem

  • nr księgi wieczystej: KR2P/00017800/2
  • suma oszacowana: 49185
  • kwota wywołania: -25% 36889,00
  • wadium: 4918,50
  • postęp: 492,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/22 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 15.30.02.png","size":422271,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4544\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2015.30.02.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4544\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2015.30.02.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2015.30.02.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-08-21 at 15.30.09.png","size":659104,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4544\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2015.30.09.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4544\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2015.30.09.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-08-21%20at%2015.30.09.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Słomnicka 89, Skała, 30-003

Zastępca Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie w Krakowie Dariusza Ulfiga

Sebastian Drabik

Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29b, Kraków, 31-564 Kraków

tel. 124143827 / fax. 124143832

Sygnatura: KM 2424/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie w Krakowie Dariusza Ulfiga Sebastian Drabik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2019 o godz. 14:30w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z siedzibą przy przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój K-123, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Słomnicka 89, Skała, 30-003 M. Kraków, dla której SĄD REJONOWY SKAŁA VIII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W SKALE prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2P/00017800/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow 0,0347 ha położona w Skale (gm. Skała), składająca się z działki nr 1356/1, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skale prowadzi księgę wieczystą nr KR2P/00017800/2. Nieruchomość zabudowana jest 100 letnim budynkiem drewnianym, parterowym, zabudowa wolnostojąca przyuliczna. Budynek o konstrukcji drewnianej, z dobudowaną łazienką obłożoną i ocieploną płytą OSB, pozostałe ściany nieocieplone. Układ amfiladowy przechodni. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą na lepiku. Budynek składa się z łazienki, holu, kuchni i pokoju. Powierzchnia użytkowa wynosi 50 m2. 

Suma oszacowania wynosi 49 185,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 888,75 zł.

rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 4.918,50 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu lub uiścić na rachunek bankowy Kancelarii Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia Dariusza Ulfiga Sebastiana Drabika w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce Centrala nr: 97 8619 0006 0030 0025 8052 0001 podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 2424/15 i .... z dopiskiem "wadium" lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Jednocześnie informuję, że akta postępowania egzekucyjnego można oglądać w sekretariacie Wydziału VI Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W przypadku chęci nabycia licytowanej nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim oraz chęcią włączenia nabytą nieruchomość do majątku wspólnego, konieczne jest złożenie przez współmałżonka nabywcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na taką czynność. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: