Licytacja 4115/18 z dnia 2019/10/09

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Gospodarstwo pod Sławnem

  • nr księgi wieczystej: KO1K/00012461/0
  • suma oszacowana: 46315
  • kwota wywołania: -25% 34736,25
  • wadium: 4631,50
  • postęp: 464,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/09 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-08-21 o 15.11.10.jpg","size":191362,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4545\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2015.11.10.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4545\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2015.11.10.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-08-21%20o%2015.11.10.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy VIII Wydział Cywilny, ul.Andersa 34 , 75-950 Koszalin

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sąd Rejonowy VIII Wydział Cywilny, ul.Andersa 34 , 75-950 Koszalin

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Marek Winnicki

Kancelaria Komornicza, Szymanowskiego 14, Koszalin, 75-573 Koszalin

tel. 943426143 / fax. 943426143

Sygnatura: Km 4115/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2019 o godz. 13:30 pod adresem: Sąd Rejonowy VIII Wydział Cywilny, ul.Andersa 34 , 75-950 Koszalin, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Święcianowo 20, 76-142 Malechowo, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00012461/0.

Suma oszacowania wynosi 46 315,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 736,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 631,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 16 1020 2791 0000 7202 0191 0140.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Winnicki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: