Licytacja 2144/16 z dnia 2019/11/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Wejherowem

  • nr księgi wieczystej: GD1W/00073005/4
  • suma oszacowana: 180800
  • kwota wywołania: -33% 120534,00
  • wadium: 18080,00
  • postęp: 1808,00
  • data i godzina licytacji: 2019/11/22 09:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 13.12.21.png","size":599560,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4584\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.21.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4584\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.21.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.21.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 13.12.27.png","size":638734,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4584\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.27.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4584\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.27.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.27.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 13.12.32.png","size":550843,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4584\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4584\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 13.12.37.png","size":594859,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4584\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.37.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4584\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.37.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.37.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 13.12.47.png","size":523307,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4584\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4584\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-09-05 at 13.12.56.png","size":657174,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4584\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4584\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-09-05%20at%2013.12.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

84-207 ŁĘŻYCE

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 2144/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2019 o godz. 09:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy , 84-207 ŁĘŻYCE, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00073005/4.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzi niezabudowana działka gruntu nr 175/7 o powierzchni 2494 m2. Działka jest płaska i ma kształt prostokąta. Teren działki porośnięty jest trawą. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią: od strony północnej, wschodniej i południowej niezabudowane działki, zaś od strony zachodniej działki zabudowane domami jednorodzinnymi. Na działce brak mediów. W ulicy są w sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa. Dojazd do nieruchomości odbywa się droga gruntową urządzoną - stanowiącą własność osoby fizycznej - w dziale I Sp. widnieje wpis służebności przejazdu i przechodu przez dz. 175/8 na rzecz każdoczesnego właściciela dz. 175/7. Jednakże działka nr 175/8 styka się z działką nr 175/3 użytkowaną m.in. jako droga dojazdowa stanowiącą własność osoby fizycznej, a dopiero dalej z działką nr 72/20 (drogą) stanowiącą własność Gminy. Także dalej działka nr 72/20 będąca drogą styka się z działkami użytkowanymi jako drogi dojazdowe lecz stanowiącymi własność lub współwłasność osób fizycznych - tj. dz.nr 72/5, nr 73 - i dopiero te działki stykają się z działkami będącymi drogami stanowiącymi własność Gminy. Działka nr 175/7 ma zatem nieuregulowany status dostępu do drogi publicznej. Poniżej struktura własności gruntów - kolor niebieski to osoby fizyczne. Przeznaczenie w planie miejscowym: Na przedmiotowym terenie brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wejherowo w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo – nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w kierunkach zagospodarowania jako teren predysponowany dla rozwoju funkcji produkcyjnych, teren predysponowany dla rozwoju funkcji usługowych Dla działki w 2005 r. miała być wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego. Z uwagi na odległy czas wydania deycji w Urzędzie Gminy Wejherowo nie uzykano potwierdzenia tego faktu, gdyż rejestry z przedmiotowego okresu nie są pełne.

Suma oszacowania wynosi 180 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: