Licytacja 2032/18 z dnia 2019/10/24

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Stargardem

  • nr księgi wieczystej: SZ1T/00011530/7
  • suma oszacowana: 41000
  • kwota wywołania: -33% 27334,00
  • wadium: 4100,00
  • postęp: 410,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/24 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 09.58.05.jpg","size":96664,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4589\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2009.58.05.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4589\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2009.58.05.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2009.58.05.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 19

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Brudzewice 73-131, Brudzewice, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Mateusz Kowalski

tel 91 577 29 83

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 października 2019r. o godz. 11:00, sala nr 31 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Brudzewicach, gmina Suchań, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00011530/7.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna (nr ew. 395) o pow. 0,7282 ha składająca się z gruntu ornego (RIIIb) o pow. 0,5582 ha oraz sadu (S-RIIIb) o pow. 0,1700 ha.


Suma oszacowania wynosi 41 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
27 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 100,00 zł.


321411_5.0001.395 - zobacz położenie działki

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto komornika BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41 2030 0045 1110 0000 0169 2890, najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 2032/18).


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 91 576 00 30, 91 577 29 83.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: