Licytacja 1516/18 z dnia 2019/10/30

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Ostródą

  • nr księgi wieczystej: EL1O/00043329/8
  • suma oszacowana: 68100
  • kwota wywołania: -25% 51075,00
  • wadium: 6810,00
  • postęp: 681,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/30 09:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.20.59.jpg","size":55877,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4590\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.20.59.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4590\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.20.59.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.20.59.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.21.17.jpg","size":92276,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4590\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.21.17.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4590\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.21.17.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.21.17.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.51.02.jpg","size":71426,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4590\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.51.02.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4590\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.51.02.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.51.02.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 12

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Ostrowite 30, 14-120 Dąbrówno

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

Sygnatura: Km 1516/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-10-2019r., o godz.09:40, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Ostrowite 30/4,14-120 Dąbrówno, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00043329/8
-lokal mieszkalny w miejscowości Ostrowite 30/4, gm.Dąbrówno o pow. użyt. 54,63 m2, położony na parterze i poddaszu w budynku mieszkalnym parterowym z użytkowym poddaszem , częściowo podpiwniczonym , oddanym do użytku ponad 60 lat temu. Lokal składa się z pokoju, kuchni, lazienki, ssieni na parterze oraz pokoju na poddaszu. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Ogrzewanie za pomocą pieca kaflowego. Stan techniczno-użytkowy lokalu średni. Z własnością lokalu związany jest udział 2256/10000 części w prawie własności działki nr 160/11, o pow. 1767m2, na której położony jest budynek i taki sam udział we współwłasności pomieszczeń budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnch lokali. W lokalu znajduje się piwnica o pow. 16,80 m2. Nieruchomość położona przy nieutwardzonej drodze gminnej.
Suma oszacowania wynosi 68 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 075,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 810,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 29 października albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 29 października 2019r.: na konto komornika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: