Licytacja 1997/16 z dnia 2019/11/05

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowane działki pod Częstochową

  • nr księgi wieczystej: CZ2C/00002759/8
  • suma oszacowana: 162000
  • kwota wywołania: -33% 108001,00
  • wadium: 16200,00
  • postęp: 1620,00
  • data i godzina licytacji: 2019/11/05 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.37.03.jpg","size":109250,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4591\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.37.03.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4591\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.37.03.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.37.03.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-03 o 11.38.45.jpg","size":113082,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4591\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.38.45.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4591\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.38.45.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-03%20o%2011.38.45.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

42-125 Kamyk

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła

42-218 Częstochowa ul. Okólna 81 A

konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460

tel.: (34) 324-61-06 w godz. od 09:00 do 13:00

W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1997/16

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 5 listopada 2019 r. o godz. 13:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości opisanej jako:

nieruchomość gruntowa niezabudowana rolna opisana jako działki nr 200/1, i 226/1 obręb 0005 Kamyk o łacznej pow. 3,8279 ha posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie X Wydział Zamiejscowy w Kłobucku nr KW CZ2C/00002759/8.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck (UchwałaNr 52/IX/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem R - w 78%.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 162 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 108 000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kasie lubna konto komornika nr :22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 w ING Bank Śląski SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 16 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 1997/16lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

UWAGA:

- Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)

- W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: