Licytacja 3813/18 z dnia 2019/11/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowane działki pod Poznaniem

  • nr księgi wieczystej: PO1P/00203240/1
  • suma oszacowana: 86000
  • kwota wywołania: -25% 64500,00
  • wadium: 8600,00
  • postęp: 860,00
  • data i godzina licytacji: 2019/11/20 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 13.25.23.jpg","size":107713,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.25.23.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.25.23.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.25.23.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 13.26.27.jpg","size":80647,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.26.27.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.26.27.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.26.27.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 13.26.51.jpg","size":113284,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.26.51.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.26.51.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.26.51.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 13.27.16.jpg","size":103036,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.27.16.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.27.16.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.27.16.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 13.27.39.jpg","size":132524,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.27.39.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.27.39.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.27.39.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 13.28.09.jpg","size":145514,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.28.09.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.28.09.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.28.09.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 13.29.48.jpg","size":125337,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.29.48.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4595\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.29.48.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2013.29.48.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Jackowskiego 40, Poznań, 60-512 Poznań

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Radosław Just

Kancelaria Komornicza, Jackowskiego 40, Poznań, 60-512 Poznań

tel. 612233012 / fax. 612233014

Sygnatura: Km 3813/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Radosław Just na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2019 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy LUSÓWKO, 62-080 Tarnowo Podgórne, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00203240/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w miejscowości Lusówko, gm. Tarnowo Podgórne. Przedmiotową nieruchomość gruntowa stanowią działki nr 184/2, 186, 223, 236, 241/1, 245, 323/2 - w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oznaczone jako tereny rolnicze, tereny zalesień, tereny komunikacji. Wszystkie działki o kształcie wydłużonym z bardzo wąskim frontem, użytkowane jako drogi. działka 184/2 Działka o powierzchni 0,1487 ha. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Dopiewskiej. Kształt działki wydłużony, o bardzo wąskim froncie i znacznej długości, zbliżony do prostej łamanej. Teren działki użytkowany jako nieutwardzona droga dojazdowa do innych nieruchomości. Nad działką przebiega linia średniego napięcia. Wzdłuż działki znajdują się tereny rolnicze, z wyjątkiem części przy ul. Dopiewskiej (po stronie północnej od nieruchomości), gdzie znajdują się budynki mieszkalne. działka 186 Działka o powierzchni 0,2800 ha. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, możliwy jest dostęp poprzez inne nieruchomości (częściowo ogrodzone). Kształt działki wydłużony, o bardzo wąskim froncie i znacznej długości. Teren działki użytkowany jako nieutwardzona droga dojazdowa do innych nieruchomości. Wzdłuż działki znajdują się tereny rolnicze. działka 223 Działka o powierzchni 1,0700 ha. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Dopiewskiej. Kształt działki wydłużony, o bardzo wąskim froncie i znacznej długości, zbliżony do prostej łamanej. Teren działki użytkowany jako nieutwardzona droga dojazdowa do innych nieruchomości. Wzdłuż działki znajdują się tereny rolnicze (od strony południowej) oraz osiedle budynków mieszkalnych (od strony północnej, w części w pobliżu ul. Dopiewskiej). działka 236 Działka o powierzchni 0,1500 ha. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Kształt działki wydłużony, o bardzo wąskim froncie i znacznej długości. Teren działki użytkowany jako nieutwardzona droga dojazdowa do innych nieruchomości. Wzdłuż działki znajdują się tereny rolnicze (od strony zachodniej) oraz osiedle budynków mieszkalnych (od strony wschodniej). działka 241/1 Działka o powierzchni 0,0900 ha. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Kształt działki wydłużony, o bardzo wąskim froncie i znacznej długości. W bezpośrednim otoczeniu działki znajdują się tereny rolnicze oraz leśne. działka 245 Działka o powierzchni 0,1200 ha. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Kształt działki wydłużony, o bardzo wąskim froncie i znacznej długości. W bezpośrednim otoczeniu działki znajdują się tereny rolnicze oraz leśne. działka 323/2 Działka o powierzchni 0,2200 ha. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Grabowej. Kształt działki wydłużony, o bardzo wąskim froncie i znacznej długości. Teren działki użytkowany jako nieutwardzona droga dojazdowa do innych nieruchomości. Nad działką przebiega linia średniego napięcia. Wzdłuż działki znajdują się tereny rolnicze.

Suma oszacowania wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0224 7850.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: