Licytacja 1348/18 z dnia 2019/12/04

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka koło Bielska Podlaskiego

  • nr księgi wieczystej: BI3P/00037920/9
  • suma oszacowana: 24520
  • kwota wywołania: -25% 18390,00
  • wadium: 2452,00
  • postęp: 246,00
  • data i godzina licytacji: 2019/12/04 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 14.16.43.jpg","size":153026,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4598\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.16.43.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4598\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.16.43.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.16.43.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 14.17.02.jpg","size":150240,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4598\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.17.02.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4598\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.17.02.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.17.02.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowego w Bielsku Podlaskim, ul. 3 go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Żerczyce, 17-330 Nurzec Stacja

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Roman Jakubiuk

Kancelaria Komornicza, A.Mickiewicza 33, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 857304599 / fax. 857304599

Sygnatura: Km 1348/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3 go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Żerczyce, 17-330 Nurzec Stacja, dla której X ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze BI3P/00037920/9.

Suma oszacowania wynosi 24 520,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 390,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 452,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S.A. 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: