Licytacja 1455/18 z dnia 2019/11/28

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Ciechanowem

  • nr księgi wieczystej: PL1C/00052744/8
  • suma oszacowana: 48000
  • kwota wywołania: -25% 36000,00
  • wadium: 4800,00
  • postęp: 480,00
  • data i godzina licytacji: 2019/11/28 09:50

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 14.37.23.jpg","size":153063,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4599\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.37.23.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4599\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.37.23.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.37.23.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 14.37.56.jpg","size":171290,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4599\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.37.56.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4599\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.37.56.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.37.56.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowego w Ciechanowie, ul. St. Mikołajczyka 5/6, 06-400 Ciechanów

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kowalewko, 06-450 Glinojeck

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie

Marlena Skibińska

Kancelaria Komornicza, Warszawska 66, 06-400 Ciechanów

tel. 23 672 22 77 / fax.

Sygnatura: Km 1455/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Marlena Skibińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-11-2019 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie z siedzibą przy ul. St. Mikołajczyka 5/6, 06-400 Ciechanów, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kowalewko, 06-450 Glinojeck, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1C/00052744/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 2,5025ha składa się z: działki nr 201- o powierzchni 1,0074ha w przeważającej części pastwiska, posiada dostęp do drogi publicznej: - działki nr 202 o powierzchni 1,4951ha, grunty orne; działka nie posiada dostępu do drogi publicznej

Suma oszacowania wynosi 48 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO SA o/Ciechanów 14 12405282 1111 0010 3466 0505.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: