Licytacja 23/16 z dnia 2019/12/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym koło Opoczna

  • nr księgi wieczystej: PT1O/00032695/6
  • suma oszacowana: 160000
  • kwota wywołania: -13% 140000
  • wadium: 14000,00
  • data i godzina licytacji: 2019/12/15 18:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.jpg","size":94870,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/1.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/thumbnail\/1.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"10.jpg","size":94251,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/10.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/thumbnail\/10.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=10.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"11.jpg","size":117089,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/11.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/thumbnail\/11.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=11.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"12.jpg","size":217800,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/12.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/thumbnail\/12.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=12.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"2.jpg","size":79248,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/2.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/thumbnail\/2.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=2.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"3.jpg","size":81017,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/3.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/thumbnail\/3.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=3.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"4.jpg","size":79451,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/4.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/thumbnail\/4.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=4.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"5.jpg","size":103975,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/5.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/thumbnail\/5.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=5.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"8.jpg","size":135154,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/8.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/thumbnail\/8.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=8.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"9.jpg","size":108662,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/9.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4603\/thumbnail\/9.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=9.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270 lok. 412

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

26-307 Białaczów, ul. Świerczewskiego 25B

Syndyk Masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie sygn. akt V GUp 23/16 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości o powierzchni 0,7600 HA zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym o powierzchni zabudowy około 92 m2 i powierzchni użytkowej około 70,55 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy około 39 m2 i powierzchni użytkowej około 33,56 m2 położonej w Białaczowie przy ul. Świerczewskiego 25B, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PT1O/00032695/6.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 140 000,00 złotych netto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych). Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2019 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z podaniem sygnatury akt „V GUp 23/16” oraz wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt V GUp 23/16” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 30 grudnia 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 98 1020 3408 0000 4502 0390 2137, w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium –V GUp 23/16”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: bartosz.zacharek@adwokatura.pl lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

 

 

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: