Licytacja 2898/12 z dnia 2019/12/11

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Śremie przy ul. Poznańskiej

  • nr księgi wieczystej: PO1M/00044099/1
  • suma oszacowana: 180300
  • kwota wywołania: -33% 120200,00
  • wadium: 18030,00
  • postęp: 1803,00
  • data i godzina licytacji: 2019/12/11 09:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.jpg","size":84799,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4604\/1.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4604\/thumbnail\/1.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"2.jpg","size":106919,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4604\/2.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4604\/thumbnail\/2.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=2.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"3.jpg","size":102101,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4604\/3.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4604\/thumbnail\/3.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=3.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"4.jpg","size":141650,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4604\/4.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4604\/thumbnail\/4.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=4.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Poznańska 20, 63-100 Śrem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Paweł Wośko Kancelaria Komornicza nr IV w Śremie 63-100 śrem ul.Franciszkańska 12

tel. 61- 28 30 794

e-mail: srem@komornik,pl

www.komomik-srem.pl

Km 2898/12


Śrem, dnia 16-10-2019 P.T. Sąd Rejonowy w Śremie I Wydział Cywilny

ul.Franciszkańska 4 63-100 śrem Wasz znak: I Co 211/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO1M/00044099/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Paweł Wośko, Kancelaria Komornicza w Śremie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-12-2019 r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Śremie mającego siedzibę przy ulicy Franciszkańskiej 4, 63-100 Śrem w sali nr 7 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego: przy ul. Poznańska 20/4B, 63-100 Śrem, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00044099/1. Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 77,64m2, położony na I piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Lokal składa się z 3 pokoi (w tym 2 w układzie przejściowym), kuchnia, korytarz oraz łazienka z wc. Pokoje są oddzielone od części lokalu, w której znajdują się łazienka z wc, korytarz i kuchnia korytarzem, stanowiącym dostęp także do znajdującego się w sąsiedztwie lokalu mieszkalnego nr 4A (korytarz wspólny dla lokali 4A i 4B). Z prawem własności nieruchomości lokalowej związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 7764/204976 części. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem budynek mieszkalny położony jest na obszarze oznaczonym symbolem A1_M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Suma oszacowania wynosi 180 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 030,00 zł na konto komornika: PKO Bank Polski SA I O w Śremie 36 1020 4160 0000 2602 0044 1220 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Śremie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: