Licytacja 12/19 z dnia 2019/11/25

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Sokółce pod Białymstokiem

  • nr księgi wieczystej: BI1S/00039313/3
  • suma oszacowana: 104353
  • kwota wywołania: -25% 78265,00
  • wadium: 10435,30
  • postęp: 1044,00
  • data i godzina licytacji: 2019/11/25 10:25

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.jpg","size":678800,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4611\/1.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"2.jpg","size":190869,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4611\/2.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4611\/thumbnail\/2.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=2.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"3.jpg","size":152619,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4611\/3.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=3.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"4.jpg","size":177335,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4611\/4.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=4.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Sikorskiego 12/14, 16-100 Sokółka

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sokółce

Małgorzata Kostrycka

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 3, Sokółka, 16-100 Sokółka

tel. 857112483 / fax. 857112483

Sygnatura: Km 12/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Małgorzata Kostrycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-11-2019 o godz. 10:25 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sikorskiego 12/14, 16-100 Sokółka, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1S/00039313/3.

Suma oszacowania wynosi 104 353,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 265,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 435,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 59 102013320000110200373407.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sokółce mieszczącym się pod adresem: Piłsudskiego 7, Sokółka, 16-100 Sokółka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: