Licytacja 261/17 z dnia 2019/11/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Gospodarstwo koło Iłży

  • nr księgi wieczystej: RA1L/00055575/0
  • suma oszacowana: 53000
  • kwota wywołania: -33% 35334,00
  • wadium: 5300,00
  • postęp: 530,00
  • data i godzina licytacji: 2019/11/27 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.jpg","size":74428,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4612\/1.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4612\/thumbnail\/1.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"2.jpg","size":83883,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4612\/2.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4612\/thumbnail\/2.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=2.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"3.jpg","size":119324,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4612\/3.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4612\/thumbnail\/3.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=3.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Lipsku, ul. Partyzantów 1, 27-300 Lipsko

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Gaworzyna, 27-100 Iłża

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lipsku

Kamil Kamiński

Kancelaria Komornicza, Partyzantów 5, Lipsko, 27-300 Lipsko

tel. 483782697 / fax.

Sygnatura: Km 261/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lipsku Tadeusz Kaźmierski Zastępca Kamil Kamiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-11-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lipsku z siedzibą przy Partyzantów 1, 27-300 Lipsko, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości położonej przy Gaworzyna, 27-100 Iłża, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1L/00055575/0.

Suma oszacowania wynosi 53 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 300,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Radom 87 10204317 0000 5602 0091 5165.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: