Licytacja 790/17 z dnia 2019/12/13

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Udział w mieszkaniu koło Bielska Podlaskiego

  • nr księgi wieczystej: BI2P/00028218/2
  • suma oszacowana: 30104
  • kwota wywołania: -33% 20070,00
  • wadium: 3010,40
  • postęp: 302,00
  • data i godzina licytacji: 2019/12/13 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.jpg","size":119823,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4616\/1.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4616\/thumbnail\/1.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Szkolna 26A, 17-240 Czeremcha, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Roman Jakubiuk

Kancelaria Komornicza, A.Mickiewicza 33, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 857304599 / fax. 857304599

Sygnatura: Km 790/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3 go Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Szkolna 26a/1, 17-240 Czeremcha, dla której IX Zamiejsowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o numerze BI2P/00028218/2.

Suma oszacowania wynosi 30 104,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20 069,34 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 010,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO S.A. 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: