Licytacja 184/17 z dnia 2018/07/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka w Pułtusku

  • nr księgi wieczystej: OS1U/00044899/4
  • suma oszacowana: 47000
  • kwota wywołania: -25% 35250,00
  • wadium: 4700,00
  • postęp: 470,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/12 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_817_1_PWBKH-H.jpg","size":67449,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2899\/S_817_1_PWBKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2899\/thumbnail\/S_817_1_PWBKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_817_1_PWBKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Rynek, Pułtusk, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Pułtusk, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Wojciech Jamiołkowski
Kancelaria Komornicza w Pułtusku 06-100 Pułtusk ul.Rynek 19/3
tel. (0-23) 692 17 36
komornikpultusk.com.pl
Km 184/17 Pułtusk, dnia 08-05-2018

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 44899


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Wojciech Jamiołkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-07-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku mającego siedzibę przy ul. Rynek 37, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: niezabudowaną działkę gruntu o nr 352/28 i powierzchni 0,0654 ha położonej: 06-100 Pułtusk 1, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 44899 [NKW: OS1U/00044899/4].


Suma oszacowania wynosi 47.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35.250,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 2 O. w Ciechanowie 45 15001386 1213 8003 3928 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pułtusku przy ul. Rynek 37. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: