Licytacja 189/18 z dnia 2018/07/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie na Warszawskiej Białołęce

  • nr księgi wieczystej: WA3M/00456570/5
  • suma oszacowana: 300800
  • kwota wywołania: -25% 225600,00
  • wadium: 30080,00
  • postęp: 3008,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/12 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_371_1_PWBKH-H.jpg","size":89191,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2901\/S_371_1_PWBKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2901\/thumbnail\/S_371_1_PWBKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_371_1_PWBKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Terespolska 15A, Warszawa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Skarbka z Gór 25/21a, Warszawa, Polska

Kancelaria Komornika
ul. Lęborska 8/10
03-443 Warszawa

Tel. / FAX: (22) 401-22-76

Email: warszawa1@komornik.pl


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA3M/00456570/5


Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Renata Delert, Kancelaria Komornicza z siedzibą w Warszawie, ul. Lęborska 8/10 (tel. 22 401-22-76), na podstawie art. 953 i 983 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12 lipca 2018 r., o godzinie 10:00, w sali numer 213, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, w sprawie egzekucyjnej Km 189/18 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr 25 położoną w budynku nr 21a przy ul. Skarbka z Gór w Warszawie, Dzielnica Białołęka, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00456570/5, wraz z wielkością udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli wynosi 478/233655.


Lokal mieszkalny o powierzchni 47,80 m2, położony na II kondygnacji (I piętro), skadający się z: dwóch pokoi, kuchni, hallu, łazienki z WC oraz balkonu.


Nieruchomość lokalowa została oszacowana na kwotę 300 800,00zł.
Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 225 600,00 zi. Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość.


Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 080,00 zł, którą należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek Komornika Sądowego przy SR dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Bank Zachodni WBK S.A. 68 Oddział w Warszawie 06 1500 2080 1220 8000 0388 0000 lub też, wpłaconej do kasy Kancelarii Komornika, bądź w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłat całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, akta zaś postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A pod sygnaturą II Co 311/17.

Komornik zawiadamia jednocześnie że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: