Licytacja 598/18 z dnia 2018/07/18

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Działka z domem nad Zegrzem

  • nr księgi wieczystej: WA1L/00011275/1
  • suma oszacowana: 773700
  • kwota wywołania: -25% 580275,00
  • wadium: 77370,00
  • postęp: 7737,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/18 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_125_11_PPKH-H.jpg","size":176633,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2905\/S_125_11_PPKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2905\/thumbnail\/S_125_11_PPKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_125_11_PPKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Legionowo, Jana III Sobieskiego, Legionowo, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Ogrodowa 43, Jadwisin, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie
Leszek Cabaj Zastępca Marcin Turski

05-120 Legionowo
ul. Kopernika 19

tel.: (22) 784-19-48
e-mail: biuro@komorniklegionowo.com.pl

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1L/00011275/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj Zastępca Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-07-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w gminie: 05-140 Serock, miejscowości: Jadwisin, przy ul. Ogrodowej 43, nr ewid. działek:102/6, 107/5, obręb 11, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00011275/1.


Przedmiotem licytacji są działki ewidencyjne nr 102/6 i 107/5 o łącznej powierzchni 1878 m2. Działki mają łącznie kształt trapezu. Ww. nieruchomość gruntowa jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 175m2. Nieruchomość przylega od strony zachodniej do ulicy Ogrodowej, od strony wschodniej do ulicy Słoneczna Skarpa, od strony południowej do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, od strony północnej do działki niezabudowanej. Teren nieruchomości jest płaski, bez znaczących nierówności, porośnięty trawą i zielenią ozdobną. Ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową. Od strony ulicy Ogrodowej nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem z przęseł stalowych zamocowanych do słupków z cegły, z pozostałych stron ogrodzenie z siatki stalowej lub sztachet drewnianych. Budynek mieszkalny jest posadowiony w centralnej części nieruchomości. We wschodniej części nieruchomości znajduje się drewniany budynek gospodarczo-rekreacyjny o powierzchni zabudowy 71m2. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własne szambo. Nieruchomość jest położona na terenie wsi Jadwisin, przy ul. Ogrodowej 43.Jest to rejon położony w bliskim sąsiedztwie Zalewu Zegrzyńskiego i oddalony od głównej części nieruchomości. Nieruchomość oddalona jest od centrum Serocka o około 6,5 km, od centrum Legionowa o około 15 km. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i grunty niezabudowane. Jest to rejon słabo zagospodarowany, uzbrojony w sieć energii elektrycznej. Dojazd drogami o nawierzchni bitumicznej i na końcowym odcinku żwirowej i gruntowej. Odległość do drogi o twardej nawierzchni wynosi około 500 m.


Suma oszacowania wynosi 773.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 580.275 00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77.370,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 7 O. w Warszawie 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: