Licytacja 3905/17 z dnia 2018/07/18

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie na Warszawskim Bródnie

  • nr księgi wieczystej: WA3M/00456152/9
  • suma oszacowana: 291521
  • kwota wywołania: -25% 218640,75
  • wadium: 29152,10
  • postęp: 2916,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/18 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1189_1_PGNH-H.jpg","size":72298,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2906\/S_1189_1_PGNH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2906\/thumbnail\/S_1189_1_PGNH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1189_1_PGNH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Terespolska 15A, Warszawa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Łojewska 14/81, Warszawa, Polska

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY PRAGI-PÓŁNOC JERZY BOJANOWSKI
Stanisława Augusta 73/15, 03-846 Warszawa

Tel.: 22 870 72 00

Fax: 22 813 92 74

praga.polnoc6@komornik.pl

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA3M/00456152/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Jerzy Bojanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-07-2018r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a w sali nr 30, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 03-392 Warszawa, Łojewska 14/81, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA3M/00456152/9.


Suma oszacowania wynosi 291 521,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 218 640 75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 152,10zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. O/Warszawa 31 10201042 0000 8902 0113 1283 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ (sygn. akt VII Co 822/17) przy ul. Terespolska 15a w Warszawie odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

v

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: