Licytacja 1688/16 z dnia 2018/07/19

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Białobrzegami

  • nr księgi wieczystej: RA2G/00014484/8
  • suma oszacowana: 38000
  • kwota wywołania: -25% 28500,00
  • wadium: 3800,00
  • postęp: 380,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/19 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_245_1_PWBKH-H.jpg","size":301399,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2908\/S_245_1_PWBKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2908\/thumbnail\/S_245_1_PWBKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_245_1_PWBKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Sportowa, Grójec, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Przybyszew

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
mgr Paweł Myszkowski
ul. Mogielnicka 33 lok. 2.04 (II piętro)
05-600 Grójec
NIP: 824-170-46-75
tel./fax: (48) 332 92 05

 

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu mgr Paweł Myszkowski Kancelaria Komornicza w Grójcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:
19.07.2018r. o godzinie 11:00
w sali nr VI Sądu Rejonowego w Grójcu odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW RA2G/00014484/8


określonej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Przybyszew, arkusz mapy ewidencyjnej nr 10, obręb — 0028_Przybyszew, jednostka ewidencyjna 140102_2 Promna, gmina Promna, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie obejmująca niezabudowaną działkę oznaczoną nr 2502 o powierzchni 0,1700 ha. Działka w kształcie prostokąta o szerokości frontu —25 metrów i długości —68 metrów, jednym z krótszych boków od strony południowej przylega do lokalnej drogi o nawierzchni gruntowej, będącej w kategorii zarządzania gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1487/1. Sąsiedztwo wzdłuż tej drogi to zabudowa zagrodowa z elementami mieszkaniowej letniskowej. Działka położona jest z możliwym częściowym dostępem do infrastruktury technicznej w postaci wodociągu, energii elektrycznej i gazu. Na działce jest słup energii elektrycznej. Teren działki dość stromo wznosi się w kierunku północnym. Od strony zachodniej są resztki ogrodzenia z siatki. Od strony wschodniej jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach murowanych. Działka nie jest zabudowana, jest porośnięta samosiejką drzew liściastych. Od strony północnej działka nie jest ogrodzona. W pobliżu jest rzeka Pilica. Na działce ze słupa wykonane jest podłączenie elektryczne, jest skrzynka energetyczna ZK. UWAGA: według mapy zasadniczej ogrodzenie międzysąsiedzkie działki od strony wschodniej jest posadowione nie w granicy działki tylko w całości na przedmiotowej działce przez co działka ma mniejsza powierzchnię do korzystania. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer KW RA2G/00014484/8 prowadzona w VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grójcu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 38000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 28 500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: 3 800,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Grójcu, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: