Licytacja 94/17 z dnia 2018/07/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Supraślu

  • nr księgi wieczystej: BI1B/00055250/5
  • suma oszacowana: 273812
  • kwota wywołania: -33% 182542,00
  • wadium: 27381,20
  • postęp: 2739,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/20 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_902_1_PGNH-H 2.jpg","size":58361,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2909\/S_902_1_PGNH-H%202.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2909\/thumbnail\/S_902_1_PGNH-H%202.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_902_1_PGNH-H%202.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_902_1_PGNH-H.jpg","size":40839,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2909\/S_902_1_PGNH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2909\/thumbnail\/S_902_1_PGNH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_902_1_PGNH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Białymstoku, Adama Mickiewicza, Białystok, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Nowy Świat 101A, Supraśl, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska

ul. Marjańskiego 3 lok. 406,
15-402 Białystok

te/faxl. 85 741 11 30

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-07-2018r.r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza Adama 103 w sali nr XIV , odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr geod 1467/2 o pow. 1073 m2, zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 293,70 m2, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonym, na wysokim fundamencie betonowym. Dojazd do nieruchomości ustanowioną nieodpłatnie służebnością dojścia i przejazdu wzdłuż działki 1467/1 Służebność jest ustanowiona od strony zachodniej, zaś w rzeczywistości jest od strony wschodniej - po cudzej działce należącej do dłużnika:
położonej: 16-030 Supraśl, ul. Nowy Świat 101 a,
dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00055250/5]


Suma oszacowania wynosi 273 812,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 182 542,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 382,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 19-07-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 19-07-2018
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 19.07.2018 roku nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 209/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

www.komornikwyszynska.bialystok.pl

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: