Licytacja 403/18 z dnia 2018/07/27

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie we Wschowej

  • nr księgi wieczystej: ZG1W/00016674/2
  • suma oszacowana: 166203
  • kwota wywołania: -25% 124652,25
  • wadium: 16620,30
  • postęp: 1663,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/27 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_84_11_PPKH-H 2.jpg","size":96613,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2912\/S_84_11_PPKH-H%202.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2912\/thumbnail\/S_84_11_PPKH-H%202.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_84_11_PPKH-H%202.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_84_11_PPKH-H.jpg","size":105681,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2912\/S_84_11_PPKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2912\/thumbnail\/S_84_11_PPKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_84_11_PPKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, plac Kosynierów, Wschowa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Daszyńskiego 12/2, Wschowa, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Radecki Radomir

ul. Pocztowa 16/4
67-400 Wschowa

tel.: 65 54-01-201
fax.: 65 54-01-751

e-mail: wschowa@komornik.pl

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZGIW/00016674/2


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-07-2018r.r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy Pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 67-400 Wschowa, Daszyńskiego 12/2, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00016674/2.


Jest to lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 106,05m2 (lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy), składający się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Zlokalizowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, posadowionego na działce nr 1100/1 (udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 10605 / 36497 opisany w KW ZG1W/00025099). Budynek ten posiada trzy kondygnacje, jedną klatkę schodowych i jest częściowo podpiwniczony. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.


Suma oszacowania wynosi 166.203,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124.652,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości l /10 sumy oszacowania, tj. 16.620,30zł w gotówce albo na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 (termin oględzin przedmiotowej nieruchomości należy jednak wcześniej ustalić z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski) oraz przeglądać w pok.113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie pod adresem 67-400 Wschowa, Pl. Kosynierów 1c odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: