Licytacja 1570/17 z dnia 2018/07/31

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość w Olkuszu

  • nr księgi wieczystej: KR1O/00017162/9
  • suma oszacowana: 150500
  • kwota wywołania: -33% 100333,33
  • wadium: 15050,00
  • postęp: 1505,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/31 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_310_8_PPKH-H 2.jpg","size":223938,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2913\/S_310_8_PPKH-H%202.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2913\/thumbnail\/S_310_8_PPKH-H%202.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_310_8_PPKH-H%202.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_310_8_PPKH-H.jpg","size":307606,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2913\/S_310_8_PPKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2913\/thumbnail\/S_310_8_PPKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_310_8_PPKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Olkusz

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Krucza Góra, Olkusz

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu
Maria Machejek

32-300 Olkusz

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61

tel./fax (032) 643-30-39

komornik.olkusz@wp.pl

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Maria Machejek Maria Machejek mający siedzibę w Olkuszu przy ul. K.K.Wielkiego 61 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc. że w dniu 31-07-2018r. o godz 8;30 w sali Sądu Rejonowego w Olkuszu odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA


nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 3395 o powierzchni 3167 m', położonej w Olkuszu, w sąsiedztwie ulicy Krucza Góra, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w OLKUSZ nr KR10/00017162/9.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 150 500,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 100 333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( co oznacza, że w przypadku dokonania przelewu, pieniądze muszą znajdować sie na rachunku bankowym komornpka dzień przed wyznaczoną datą licytacji) w kancelarii komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wktidu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo albo na rachunek bankowy komornika :
Bank Spółdzielczy w Wolbromiu Centrala 11845000050050055241440001


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji, i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: