Licytacja 18/16 z dnia 2018/07/16

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w okolicy Opatowa

  • nr księgi wieczystej: KI1T/00017416/5
  • suma oszacowana: 492000
  • kwota wywołania: -25% 369000,00
  • wadium: 49200,00
  • postęp: 4920,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/16 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1822_1_PGNH-H 2.jpg","size":64070,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2933\/S_1822_1_PGNH-H%202.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2933\/thumbnail\/S_1822_1_PGNH-H%202.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1822_1_PGNH-H%202.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_1822_1_PGNH-H.jpg","size":91905,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2933\/S_1822_1_PGNH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2933\/thumbnail\/S_1822_1_PGNH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1822_1_PGNH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Opatów, plac Obrońców Pokoju, Opatów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Włostów, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie
Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie
27-500 Opatów ul. Żeromskiego 1 www.komornik-ostrowiec.pl Te1.015-8684095


OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.07.2018 r. o godz. 10:00 w sali nr III Sądu Rejonowego w Opatowie odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonej w obrębie Włostów gm. Lipnik, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie o numerze KI1T/00017416/5. Nieruchomość składa się z działki nr 250 o pow. 0,2500 ha położona w obrębie Włostów gm. Lipnik. Usytuowana jest w południowo — wschodniej części miejscowości na terenach skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowo — usługowej. Teren nieruchomości jest uzbrojony w: wodociąg gminny, energię elektryczną, gaz ziemny, kanalizację sanitarną do sieci gminnej.


Zabudowa nieruchomości.
Realizacja poszczególnych elementów zabudowy dokonywano stopniowo, jednak zasadnicze składniki powstały w końcu lat 90-tych ubiegłego wieku. Funkcja gospodarcza (wytwórcza) przenika się z wykorzystywaną do celów mieszkalnych. Wzdłuż zachodniej granicy do budynku usługowo —mieszkalnego dostawiono część gospodarczo — garażową. Zespół składa się z 4 garaży oraz pomieszczenia gospodarczego. Brak tynków zewnętrznych oraz nie zamontowano wrót wjazdowych. Skutkiem tego funkcjonalnie jest to bardziej wiata magazynowa niż pomieszczenia garażowe. Pomieszczenia mieszkalne parter (ze starszą częścią) powierzchnia użytkowa 64,9 m2. Pomieszczenia mieszkalne nowszy budynek —piętro z poddaszem powierzchnia użytkowa 95 m2, powierzchnia netto 134,1 m2. Część produkcyjna o powierzchni użytkowej 229,4 m2. Garaże łączenie powierzchnia użytkowa 205,8 m2. Pomieszczenia nieużytkowane od ok. 7lat. Ogólnie stan elementów wykończeniowych ze śladami znaczącego zużycia. Budynek niezamieszkały od ok. 7lat.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 492.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 369.000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nię będą uwzględnione w dalszym toku
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: