Licytacja 633/13 z dnia 2018/07/16

Kategoria - Nieruchomość - Ograniczone prawo rzeczowe spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Mieszkanie w Grajewie

  • nr księgi wieczystej: LM1G/00033501/7
  • suma oszacowana: 119700
  • kwota wywołania: -25% 89775,00
  • wadium: 11970,00
  • postęp: 1197,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/16 08:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530011807.png","size":166767,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2934\/google-map_1530011807.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2934\/thumbnail\/google-map_1530011807.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530011807.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Magazynowa, Grajewo, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Osiedle Południe 32a/15, Grajewo, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska
Kancelaria Komornicza w Grajewie 19-203 Grajewo Os. Południe 9
tel. 862723677; fax 862723676 e-mail: grajewo@komornik.pl


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33501


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-07-2018r. o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie mającego siedzibę 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 1 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 15 składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc usytuowanego na IV piętrze o powierzchni 59,81 mkw położonego: 19-203 Grajewo, Os. Południe 32a/15,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie pod numerem .
(Adres spółdzielni: 19-200 Grajewo, Os.Południe 36 )
dla którego Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33501 NKW: LM1G/ 00033501/7]


Suma oszacowania wynosi 119 700,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 775 00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 970,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 66102013320000180200373423 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: