Licytacja 873/16 z dnia 2018/07/18

Kategoria - Nieruchomość - Ułamkowa część nieruchomości

Udział 5/6 w działce z domem i garażem w Stargardzie

  • nr księgi wieczystej: SZ1T/00001107/0
  • suma oszacowana: 207139
  • kwota wywołania: -33% 138092,66
  • wadium: 20713,90
  • postęp: 2072,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/18 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_461_1_PGNH-H 1.jpg","size":171682,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2935\/S_461_1_PGNH-H%201.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2935\/thumbnail\/S_461_1_PGNH-H%201.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_461_1_PGNH-H%201.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_461_1_PGNH-H 2.jpg","size":117873,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2935\/S_461_1_PGNH-H%202.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2935\/thumbnail\/S_461_1_PGNH-H%202.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_461_1_PGNH-H%202.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Wojska Polskiego, Stargard, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jana Matejki 19, Stargard, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj
Kancelaria Komornicza w Stargardzie ul. Piłsudskiego 64 A, 73-110 Stargard tel. (91) 5739850, fax (91) 5739851
e-mail: asesor@komornik.stargard.pl www.komornik.stargard.pl

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-07-2018 r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17 -19 w sali nr 29, odbędzie się druga licytacja 5/6 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej:
nieruchomość gruntowa działka nr 57 o powierzchni 997m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażu położona: 73-110 Stargard, ul. Jana Matejki 19, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00001107/0


Suma oszacowania wynosi 207.139,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 138.092 66zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.713 90zł.
Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj do dnia poprzedzalacego przetarg ti. do dnia 17-07-2018r.-do godz. 16.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia musi znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 17-07-2018r.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym).


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej: www.komornik.stargard.pl


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą
uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: