Licytacja 2281/17 z dnia 2018/07/20

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Wolsztynem

  • nr księgi wieczystej: ZG2S/00010952/7
  • suma oszacowana: 163000
  • kwota wywołania: -25% 122250,00
  • wadium: 16300,00
  • postęp: 1630,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/20 09:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_12_234_PPKH-H 1 kopia.jpg","size":182683,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2936\/S_12_234_PPKH-H%201%20kopia.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2936\/thumbnail\/S_12_234_PPKH-H%201%20kopia.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_12_234_PPKH-H%201%20kopia.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_12_234_PPKH-H.jpg","size":132403,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2936\/S_12_234_PPKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2936\/thumbnail\/S_12_234_PPKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_12_234_PPKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Park Chopina 3, Świebodzin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wolsztyńska 26e/2, Kargowa, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski
Kancelaria Komornicza w Świebodzinie 66-200 Świebodzin Pl. Wolności I B/5


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG2S/00010952/7 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-07-2018r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego: 66-120 Kargowa, ul. Wolsztyńska 26e/2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 73,30 m2. Licytowany lokal posiada przyłącza: wodociągowe miejskie, kanalizacyjne miejskie, energetyczne, ogrzewanie- piece kaflowe, ciepła woda -bojler. Do lokalu przynależy strych oraz piwnica, co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej oraz udział w wysokości 1/4 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu mieszkalnego. Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG2S/00010952/7


Suma oszacowania wynosi 163.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122.250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.300,00zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
BZ WBK SA 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2281/17 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 w Wydz. Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: