Licytacja 1452/17 z dnia 2018/07/24

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Działka zabudowana pod Cieszynem

  • nr księgi wieczystej: BB1C/00055053/4
  • suma oszacowana: 624600
  • kwota wywołania: -33% 416400,00
  • wadium: 62460,00
  • postęp: 6246,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/24 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_149_8_PPKH-H 2.jpg","size":261876,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2937\/S_149_8_PPKH-H%202.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2937\/thumbnail\/S_149_8_PPKH-H%202.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_149_8_PPKH-H%202.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_149_8_PPKH-H.jpg","size":228394,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2937\/S_149_8_PPKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2937\/thumbnail\/S_149_8_PPKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_149_8_PPKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Garncarska, Cieszyn, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Bajkowa 2, Harbutowice

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek
Kancelaria Komornicza w Cieszynie (kod: 43-100)
UWAGA! Kancelaria przeniesiona na ul. Bobrecką 1 (poprzednio: ul. Rynek 13)
tel.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-I0-321
e-mail: cieszyn2@komornik.pl www.komornik-cieszyn.pl


OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc. Ze
w dniu 24 lipca 2018r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 - sala nr 114 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
oznaczonej jako:
działka nr 221/20 o pow. 2624m2 zabudowana budynkiem biurowym o pow. 239,96 m2; niezabudowana działka gruntu nr 235/3 o pow. 556m2 oraz udział 20/80 części w działce nr 221/4 o pow. 507m2 stanowiącej drogę dojazdową, położonej w miejscowości Harbutowice ul. Bajkowa 2,
posiadająca księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie nr BB1C/00055053/4 oraz nr BBIC/00022985/6


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 624.600,00 zl
Cena wywoławcza - 2/3 wartości oszacowania 416.400,00 zł
Rękojmia 62.460,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmie można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.
Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nic będzie przyjmowana.


Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeże'''. jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nic są ujawnione w księdze wieczystej i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: