Licytacja 1212/16 z dnia 2018/07/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka w okolicy Wołomina

  • nr księgi wieczystej: WA1W/00072599/2
  • suma oszacowana: 124000
  • kwota wywołania: -33% 82666,67
  • wadium: 12400,00
  • postęp: 1240,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/25 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1756_1_PGNH-H.jpg","size":231862,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2938\/S_1756_1_PGNH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2938\/thumbnail\/S_1756_1_PGNH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1756_1_PGNH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Ignacego Prądzyńskiego, Wołomin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sitki 42a, Klembów

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wołominie
Dariusz Wiercigroch Zastępca Agata Kozłowska
Kancelaria Komornicza Ks. Ignacego Skorupki 62. lok.24, 05-091 Ząbki
tel. 222524604 e-mail: wolomin.wiercigroch@komomik.pl www.komornik-wiercigroch.pl
Przyjęcia interesantów
w poniedziałki w godz.: 9.00 - 16.00OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1W/00072599/2


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Dariusz Wiercigroch - Zastępca Agata Kozłowska komornik sądowy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-07-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie I Wydział Cywilny 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3a - odbędzie się druga licytacja nieruchomości (obręb: 0014, dz. ew. 349/3 i 349/4 - LS Lasy)
położonej: 05-205 Klembów, Sitki 42a,
dla której Sąd Rejonowy w Wołowinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1W/00072599/2 [NKW: WA1W/00072599/2]


Suma oszacowania wynosi 124 000, 00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 666, 67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00zł Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA III O. w Warszawie 02 12401040 1111 0010 3287 6249 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: