Licytacja 803/17 z dnia 2018/07/13

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Braniewem

  • nr księgi wieczystej: EL1B/00016369/9
  • suma oszacowana: 86100
  • kwota wywołania: -33% 57400,00
  • wadium: 8610,00
  • postęp: 861,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/13 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530099393.png","size":156199,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2946\/google-map_1530099393.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2946\/thumbnail\/google-map_1530099393.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530099393.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Braniewo

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Podleśne, Polska

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie z siedzibą przy Sądowa 1, 14-500 Braniewo, pokój VI, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego dla którego Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00025869/0 .


Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składaja się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 58,30 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW EL1B/00025869/0. Właściciel lokalu posiada również 7/100 udziałów w prawie własności działki gruntu nr 24/7 o pow. 0.2287 ha, na której znajduje się budynek, ujawnionych w KW EL1B/00016369/9.


Suma oszacowania wynosi 86 100,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 400,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Odz. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Braniewie mieszczącym się pod adresem: Sądowa 1, Braniewo, 14-500 Braniewo.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: