Licytacja 1354/16 z dnia 2018/07/19

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w okolicy Brzegu

  • nr księgi wieczystej: OP1B/00040807/1
  • suma oszacowana: 41700
  • kwota wywołania: -25% 31275,00
  • wadium: 4170,00
  • postęp: 417,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/19 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530100217.png","size":155305,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2947\/google-map_1530100217.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2947\/thumbnail\/google-map_1530100217.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530100217.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Bolesława Chrobrego, Brzeg, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Główna 132, Łosiów, Polska

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-07-2018 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 60, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00040807/1 .


Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony w Łosiowie przy ul.Głównej 132 nr 5 usytuowany na 3 kondygnacji (poddaszu) budynku wielorodzinnego należącego do dłużnika (...) .Lokal składa się 1 pokoju oraz kuchni i łazienki adaptowanych ze strychu, o łącznej powierzchni użytkowej 26,47m2.Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw O1B/00040807/1.Z własnością lokalu związany jest udział , w 706/10000 częściach,w prawie własności działki gruntu nr 344 z mapy 1 obrebu 0126 Łosiów, stanowiącej rolę i teren zabudowany mieszkalny w roli obszaru 0,1500 ha, i we współwłasności wspólnych części budynku znajdującego się na tej, tworzących nieruchomość wspólną objętą kw OP1B/00034669/6


Suma oszacowania wynosi 41 700,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 275,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: