Licytacja 1003/16 z dnia 2018/07/23

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Białej Podlaskiej

  • nr księgi wieczystej: LU1B/00064386/6
  • suma oszacowana: 83163
  • kwota wywołania: -25% 62373,00
  • wadium: 8316,30
  • postęp: 832,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/23 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530100636.png","size":176163,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2948\/google-map_1530100636.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2948\/thumbnail\/google-map_1530100636.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530100636.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Biała Podlaska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kolejowa 38/3, Biała Podlaska, Polska

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego dla którego SĄD REJONOWY BIAŁA PODLASKA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/00064386/6 .


Suma oszacowania wynosi 83 163,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 372,25 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 316,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: