Licytacja 4578/17 z dnia 2018/07/31

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Żyrardowem

  • nr księgi wieczystej: PL1Z/00054798/5
  • suma oszacowana: 297000
  • kwota wywołania: -25% 222750,00
  • wadium: 29700,00
  • postęp: 2970,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/31 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530101136.png","size":177438,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2949\/google-map_1530101136.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2949\/thumbnail\/google-map_1530101136.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530101136.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, aleja Partyzantów, Żyrardów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Akacjowa 109e, Puszcza Mariańska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PL1Z/00054798/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie mającego siedzibę przy Al. Partyzantów 3 w sali nr 107, odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00054798/5.

W/w nieruchomość jest położona przy ul. Akacjowej 109 E w miejscowości Puszcza Mariańska (obręb 0027), gm. Puszcza Mariańska, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie; składa się z:
działki ewid. nr 71/4 o powierzchni 2447m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 73m2 ;
niezabudowanej działki ewid. nr 71/5 o powierzchni 2447m2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wolnostojącej lub bliźniaczej) o symbolu MN.

Suma oszacowania wynosi 297.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 222.750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.700,00 zł. Rękojmię można uiścić w gotówce w kasie kancelarii lub na konto komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: