Licytacja 103/17 z dnia 2018/08/08

Kategoria - Nieruchomość - Ułamkowa część nieruchomości

Mieszkanie w Tarnowie

  • nr księgi wieczystej: TR1T/00085628/3
  • suma oszacowana: 45445
  • kwota wywołania: -33% 30296,67
  • wadium: 4544,50
  • postęp: 455,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/08 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530101461.png","size":182748,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2950\/google-map_1530101461.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2950\/thumbnail\/google-map_1530101461.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530101461.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Tarnowie, Dąbrowskiego, Tarnów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Pułaskiego 64/17, Tarnów, Polska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ TR1T/00085628/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marcin Owsianka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. J. Dąbrowskiego 27 w sali nr 8, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości - udziału 1/2 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonego 33-100 Tarnów, ul. Pułaskiego 64/17, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą TR1T/00085628/3.

Suma oszacowania udziału wynosi 45 445,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 30 296,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 544,50zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tarnobrzegu 54 10204913 2025 0000 2000 4117 lub wpłacić w kasie Kancelarii przy ul. Krakowskiej 17 w Tarnowie od pon. do pt. w godzinach od 8.00 do 16.00 (we wt. od 8.00 do 17.00). Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi (w tytule należy również wpisać dane licytanta tj. imię i nazwisko, numer dowodu itp.). Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W dniu 03.08.2018 roku wolno oglądać nieruchomość od godz.11:00 do godz.12:00. W Sądzie Rejonowym w Tarnowie przy ul. J. Dąbrowskiego 27 można oglądać operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: