Licytacja 807/17 z dnia 2018/07/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Ząbkowicach Śląskich

  • nr księgi wieczystej: SW1Z/00062470/8
  • suma oszacowana: 57600
  • kwota wywołania: -25% 43200,00
  • wadium: 5760,00
  • postęp: 576,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/12 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530636855.png","size":159758,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2964\/google-map_1530636855.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2964\/thumbnail\/google-map_1530636855.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530636855.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Świerkowa 1, Ząbkowice Śląskie, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Chemików 6, Złoty Stok, Polska

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marek Kupść na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-07-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Świerkowa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, pokój 23, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy Chemików 6, 57-250 Złoty Stok , dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1Z/00062470/8 .


Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni 29,06 m 2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy. Z własnością tego lokalu wiąże się udział w wysokości 94/10000 w gruncie i udział w wysokości 94/10000 części w budynku objęty ksiegą wieczystą SW1Z/00039208/1


Suma oszacowania wynosi 57 600,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 38 400,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 760,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA O.Zębice 90 10902385 0000 0006 0600 9566.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: