Licytacja 2151/12 z dnia 2018/07/13

Kategoria - Nieruchomość - Lokal użytkowy

Lokal użytkowy w Bydgoszczy

  • nr księgi wieczystej: BY1B/00132383/9
  • suma oszacowana: 85000
  • kwota wywołania: -25% 63750,00
  • wadium: 8500,00
  • postęp: 850,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/13 12:50

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530637074.png","size":165115,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2965\/google-map_1530637074.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2965\/thumbnail\/google-map_1530637074.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530637074.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Wały Jagiellońskie, Bydgoszcz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Długa 62/1, Bydgoszcz, Polska

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Maciej Bakalarski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-07-2018 o godz. 12:50 pod adresem: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny, ul. Toruńska 64A, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: (...) położonego przy ul. Długa 62/1, 85-034 Bydgoszcz , dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00132383/9.

Suma oszacowania wynosi 85 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 750,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum Bydgoszcz 83102014620000700201843796.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: