Licytacja 930/17 z dnia 2018/07/16

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Białymstokiem

  • nr księgi wieczystej: BI1B/00183195/7
  • suma oszacowana: 115351
  • kwota wywołania: -25% 86514,00
  • wadium: 11535,10
  • postęp: 1154,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/16 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530637474.png","size":145361,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2966\/google-map_1530637474.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2966\/thumbnail\/google-map_1530637474.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530637474.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Białymstoku, Adama Mickiewicza, Białystok, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sienkiewicza 10/6, Czarna Białostocka, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-07-2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,20 m2, położonego na II piętrze składającego się z trzech pokoi, kuchnii, łazienki z WC i przedpokoju stanowiącego odrębną własność wraz z udziałem w gruncie związanym z własnością lokalu : 16-020 Czarna Białostocka, ul.Sienkiewicza 10/6, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1B/00183195/7]

Suma oszacowania całości wynosi 115 351,00zł, suma oszacowania udziałów poszczególnych dłużników wynosi : udział 1/6 , 1/6 , 4/6 .
Poszczególne udzialy są licytowane łącznie bowiem tworzą całość gospodarczą .
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 514,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 536,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 13-07-2018 lub na poniższe konto Komornika do dnia 13-07-2018
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 13.07.2018 r nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 526/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

www.komornikwyszynska.bialystok.pl

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: