Licytacja 2311/14 z dnia 2018/07/16

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w okolicy Skarżyska-Kamiennej

  • nr księgi wieczystej: KI1R/00004102/5
  • suma oszacowana: 41650
  • kwota wywołania: -33% 27766,67
  • wadium: 4165,00
  • postęp: 417,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/16 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530637817.png","size":155817,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2967\/google-map_1530637817.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2967\/thumbnail\/google-map_1530637817.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530637817.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Zygmunta Krasińskiego, Skarżysko-Kamienna, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kucębów, Polska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Tomasz Lewtak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2018 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą przy Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko Kamienna, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości, położonej przy ,Kucębów, 26-120 Bliżyn, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1R/00004102/5.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem egzekucji jest udział 1/2 części nieruchomości składającej się z działek o nr ew. 287 oraz 288 o łącznej powierzchni 1,43 ha położonej: 26-120 Bliżyn, Kucębów. Działka nr 287 jest zabudowana budynkiem stodoły. Stodoła o konstrukcji drewnianej, z dwuspadowym dachem pokrytym eternitem. Powierzchnia użytkowa wynosi 56 m2. UWAGA!. Rękojmia powinna zostać uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Suma oszacowania wynosi 41 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 27 766,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 165,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddz. Skarżysko Kamienna 81102026290000940200904771.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: