Licytacja 291/18 z dnia 2018/07/17

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

MIeszkanie we Wrocławiu

  • nr księgi wieczystej: WL1A/00045649/8
  • suma oszacowana: 318282
  • kwota wywołania: -25% 238712,00
  • wadium: 31828,20
  • postęp: 3183,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/17 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530638282.png","size":164612,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2968\/google-map_1530638282.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2968\/thumbnail\/google-map_1530638282.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530638282.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Świebodzka 5, Wrocław, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Starogajowa 12/1, Wrocław, Polska

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2018 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-040 Wrocław, pokój 211, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (...) położonego przy Starogajowa 12/1, Wrocław , 54-047 Wrocław , dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00045649/8 .


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej numer 1 o pow. 62,80 m2 położonej we Wrocławiu przy ulicy Starogajowej 12. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta nr WR1K/00045649/8 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu. Nieruchomość lokalowa położona jest na parterze buydnku dwulokalowego położonego na działce numer 29, karta mapy 32, obrębu Stabłowice. Powierzchnia działki wynosi 967 m2. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal został wzniesiony ok. 1930 r. w technologii murowanej. Budynek obecnie składa się z dwóch odrębnych lokali mieszkalnych, z których każdy zlokalizowany jest na innej kndygnacji. Podział działki z racji z udziału w nieruchomości wspólnej (50/100) jest równy. Dla lokalu numer 1 przynależy połowa gruntu wraz z budynkiem gospodarczo – garażowym zlokalizowanym w pólnocnej częsci działki oraz dobudowanym do bryły budynku mieszkalnego budynkiem niedostęonym do oględzin, który został przedstawiony na dokumentacji zdjęciowej. Przedmiotwy lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz korytarza. Dział III zawiera informację o służebności mieszkania na rzecz Piotra K. , która jest nieaktualna wobec śmierci uprawnionego.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 02.07.2018 r. w godzinach od 11:30 do 12:00,zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.


Suma oszacowania wynosi 318 282,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 238 711,50 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 828,20 zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP III O WROCŁAW 51 1020 5242 0000 2902 0019 0777.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: