Licytacja 1135/17 z dnia 2018/07/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w okolicy Grudziądza

  • nr księgi wieczystej: BY1S/00023444/4
  • suma oszacowana: 28000
  • kwota wywołania: -25% 21000,00
  • wadium: 2800,00
  • postęp: 280,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/18 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530681281.png","size":171064,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2969\/google-map_1530681281.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2969\/thumbnail\/google-map_1530681281.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530681281.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sądowa 12, Świecie, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Zduńska 6, Nowe, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy ul.Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej przy ul. Zduńska 6, 86-170 Nowe, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00023444/4.


Opis nieruchomości:
Działka o numerze geodezyjnym 1115/4, powierzchnia 0,0185 ha na której znajduje się parterowy, niepodpiwniczony budynek mieszkalny oznaczony według kartoteki budynków numerem 170 z 1900 roku. Budynek w złym stanie technicznym, nieszczelny dach (częściowo brak dachówek, częściowo popękane), brak tynków zewnętrznych na budynku, zacieki wód opadowych na ściany i wilgoć podchodząca od fundamentów, ściany zagrzybione.


Suma oszacowania wynosi 28 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 800,00 zł. najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: