Licytacja 384/16 z dnia 2018/07/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka w Myszkowie

  • nr księgi wieczystej: CZ1M/00099873/2
  • suma oszacowana: 10030
  • kwota wywołania: -33% 6687,00
  • wadium: 1003,00
  • postęp: 101,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/18 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530681629.png","size":152363,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2970\/google-map_1530681629.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2970\/thumbnail\/google-map_1530681629.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530681629.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Kwiatkowskiego 2, Myszków, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Myszków, Polska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Michał Szmal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy , 42-300 Myszków, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00099873/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działki nr 7150 o pow. 0,2416 ha. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako łąki trwałe klasy V na powierzchni 0,2114 ha oraz grunty pod rowami klasy W na powierzchni 0,0302 ha. Działka posiada kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Obszar działki nieogrodzony, nie zagospodarowany, porośnięty trawą, samosiejkami krzewów i drzew, zachwaszczony oraz podmokły na części powierzchni. Teren działki przecina ciek wodny stanowiący dopływ rzeki Leśniówki. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci uzbrojenia terenu. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię wysokości 10% wartości oszacowania nieruchomości najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczeciem przetargu na rachunek bankowy sum depozytowych Ministerstwa Finansów: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004 wskazując numer księgi wieczystej, numer ewidencyjny działki oraz sygnaturę: ICo 1209/16 W dniu licytacji należy okazać dowód wpłaty wadium i dowód osobisty. UWAGA: Od O1.01.2016r nabywca rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym zobowiązany jest odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych.


Suma oszacowania wynosi 10 030,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 687,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 003,00 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK O/Katowice 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: