Licytacja 176/17 z dnia 2018/07/18

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie na Warszawskim Śródmieściu

  • nr księgi wieczystej: WA4M/00041713/5
  • suma oszacowana: 474000
  • kwota wywołania: -25% 355500,00
  • wadium: 47400,00
  • postęp: 4740,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/18 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530683292.png","size":193161,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2973\/google-map_1530683292.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2973\/thumbnail\/google-map_1530683292.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530683292.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Marszałkowska 82, Warszawa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Noakowskiego 26, Warszawa, Polska

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Wojciech Tyc (jako zastępca Komornika Sądowego Piotra Tyca) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z siedzibą przy Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Noakowskiego 26/36, 00-668 Warszawa , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00041713/5 .

Opis nieruchomości:

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,8 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i wc oraz przedpokoju. Lokal znajduje się na III kondygnacji (II piętrze) w VII- kondygnacyjnym budynku. Egzekucja objęta jest nadzorem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia VI Wydział Cywilny pod sygnaturą VI Co 982/17. W dniu 07 maja 2012 dla przedmiotowej nieruchomości zawarta została długoterminowa umowa dzierżawy.

Suma oszacowania wynosi 474 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 355 500,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 400,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA V O/W-wa 61 1020 1055 0000 9102 0024 2289 do sprawy Kmp 19/14 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie, zaś w kancelarii komornika sądowego odpis protokołu oszacowania oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: