Licytacja 544/13 z dnia 2018/07/19

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka w okolicy Staszowa

  • nr księgi wieczystej: KI1A/00032438/8
  • suma oszacowana: 10575
  • kwota wywołania: -25% 7931,25
  • wadium: 1057,50
  • postęp: 106,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/19 14:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530683783.png","size":174436,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2974\/google-map_1530683783.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2974\/thumbnail\/google-map_1530683783.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530683783.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Tadeusza Kościuszki, Staszów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Osiek, staszowski, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Zastępca Sławomir Krakowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-07-2018 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 133, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej przy Osiek , 28-221 Osiek, dla której SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/00032438/8.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana składająca się z działki ewid. nr 1790/1, 1806, 1819, o łącznej powierzchni 0,7920 ha., położona w miejscowości Osiek, gmina Osiek. LICYTANT NIE MUSI BYĆ ROLNIKIEM.


Suma oszacowania wynosi 10 575,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 931,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 057,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: