Licytacja 693/17 z dnia 2018/07/24

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Krakowem

  • nr księgi wieczystej: KR1H/00016020/8
  • suma oszacowana: 136000
  • kwota wywołania: -33% 90666,67
  • wadium: 13600,00
  • postęp: 1360,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/24 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530684744.png","size":171696,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2975\/google-map_1530684744.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2975\/thumbnail\/google-map_1530684744.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530684744.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Przy Rondzie 7, Kraków, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Igołomia, Polska

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Marian Baradziej zawiadamia, na podstawie art. 953 kpc. w związku z art. 983 kpc., że w dniu 24 lipca 2018 r., o godz. 9.00, s. E-304, w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA
nieruchomości położonej w miejscowości Igołomia 184/2, gmina Igołomia - Wawrzeńczyce (lokal mieszkalny o pow.wg KW 37,43 m2, składający się z pokoju, kuchni, niewielkiego przedpokoju, kotłowni z piecem CO i łazienki, położony na parterze, wejście do budynku z ogrodzonego podwórka wydzielonego wyłącznie dla lokalu nr 2), posiadającej założoną księgę wieczystą o numerze KR1H/00016020/8, prowadzoną w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie.


Wartość nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 136.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 90.666,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę 13.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek Komornika: 16 8619 0006 0030 0325 8036 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Nieruchomość można oglądać w dniu 16 lipca 2018 r., w godz.13.00-13.15. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Uwaga - począwszy od 1 stycznia 2016 r. nabycie nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: