Licytacja 837/17 z dnia 2018/07/25

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Mieszkanie pod Kędzierzynem-Koźlem

  • nr księgi wieczystej: OP1K/00046280/1
  • suma oszacowana: 56000
  • kwota wywołania: -25% 42000,00
  • wadium: 5600,00
  • postęp: 560,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/25 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530686515.png","size":151261,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2976\/google-map_1530686515.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2976\/thumbnail\/google-map_1530686515.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530686515.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Stefana Żeromskiego 5, Kędzierzyn-Koźle, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Gliwicka 17a/5, Kotlarnia, Polska

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-07-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy Gliwicka 17a/5, 47-246 Kotlarnia , dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1K/00046280/1 .


Suma oszacowania wynosi 56 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 000,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Kedzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: