Licytacja 5342/15 z dnia 2018/07/26

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Trzebinii

  • nr księgi wieczystej: WL1A/00079558/2
  • suma oszacowana: 190902
  • kwota wywołania: -25% 143176,50
  • wadium: 19090,20
  • postęp: 1910,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/26 14:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530686997.png","size":162256,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2977\/google-map_1530686997.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2977\/thumbnail\/google-map_1530686997.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530686997.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Aleja Henryka, Chrzanów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kochanowskiego 10, Trzebinia, Polska

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Marcin Musiał Kancelaria Komornicza w Chrzanowie obwieszcza na podstawie na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.07.2018 r o godz. 14:15 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, al. Henryka 23, sali numer 9 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalnym składającej się z działki nr 2297/1 o powierzchni 0,0987 HA, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00079558/2.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 190.902,00 zł Cena wywołania wynosi 143.176,50 zł (trzy czwarte sumy oszacowania). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w kwocie 19.090,20 zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w gotówce, przelewem na rachunek bankowy Komornika - 47102024980000850204442612 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Sosnowcu) lub przekazem pocztowym. W przypadku wpłacenie rękojmi za pośrednictwem przekazu pocztowego, jej złożenie następuje w chwili doręczenia Komornikowi kwoty pieniężnej określonej w przekazie. Jednocześnie Komornik informuje, że rękojmia może być równiez złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nie sklada rekojmi osoba, której przysluguje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jezeli jego wartosc nie jest nizsza od wysokosci rekojmi i jezeli do tej wysokosci znajduje ono pokrycie w cenie wywolania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystajacymi z pierwszenstwa przed jej prawem. Jeżeli wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa nie pokrytej w cenie wywołania.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: