Licytacja 173/17 z dnia 2018/07/27

Kategoria - Nieruchomość - Inna nieruchomość

Zabudowana działka w Raciborzu

  • nr księgi wieczystej: GL1R/00000672/8
  • suma oszacowana: 199000
  • kwota wywołania: -33% 132666,67
  • wadium: 19900,00
  • postęp: 1990,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/27 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530703600.png","size":159281,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2978\/google-map_1530703600.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2978\/thumbnail\/google-map_1530703600.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530703600.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Nowa, Racibórz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Bojanowska, Racibórz, Polska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2018 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Raciborzu, Nowa 29, 47-400 Racibórz, pokój 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Bojanowska 45, 47-400 Racibórz , dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1R/00000672/8 .


Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 196/8 k.m. 5, obręb Studzienna, o powierzchni 0,0385 ha, o regularnym kształcie trapezu, ogrodzonej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczo-garażowym. Budynek mieszkalny o powierzchni 111,7 m2 jest obiektem w zabudowie bliźniaczej, piętrowym, całkowicie podpiwniczonym, wybudowanym w konstrukcji tradycyjnej, murowanej w latach 30-tych. Budynek garażu o powierzchni użytkowej ok. 38,4 m2 jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z bloczków żużlobetonowych w latach 90-tych, z dachem krytym blachą. Teren częściowo utwardzony kostką betonową, wyposażony w sieć elektryczną, wodociągową, telefoniczną, kanalizacyjną oraz gazociąg. Nieruchomość usytuowana jest w I linii zabudowy od ul. Bojanowskiej - wjazd bezpośrednio z drogi asfaltowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, nieruchomość położona jest na obszarach oznaczonych jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych.


Suma oszacowania wynosi 199 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 132 666,67 zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację . Rękojmię można uiścić także na konto komornika.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: