Licytacja 504/12 z dnia 2018/07/27

Kategoria - Nieruchomość - Inna nieruchomość

Dom z działką w Rudkach koło Szczytna

  • nr księgi wieczystej: OL1S/00000040/8
  • suma oszacowana: 78700
  • kwota wywołania: -25% 59025,00
  • wadium: 7870,00
  • postęp: 787,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/27 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530705218.png","size":159497,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2980\/google-map_1530705218.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2980\/thumbnail\/google-map_1530705218.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530705218.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Szczytnie, Henryka Sienkiewicza, Szczytno, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Rudka, Szczytno

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Krystyna Karasińska na podstawie art. 953 kpc podaje 10 publicznej wiadomości, że: w dniu 27-07-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 8 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OLI S/00000040/8 położonej w obrębie miejscowości Rudka gm.Szczytno zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 59 o pow.uźytkowej parteru 98,2( m2 oraz strychu 86,15 m2 , stanowiącej działkę gruntu nr 270/1 o pow. 0,3047 ha

Suma oszacowania wynosi 78 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 025,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 7 870,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędność owej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP oddzial Mrągowo 23 1020 3639 0000 8402 0005 0419 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Szczytnie przy ul. Sienkiewicza 8 operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczcnictwo wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: