Licytacja 871/17 z dnia 2018/07/31

Kategoria - Nieruchomość - Inna nieruchomość

Zabudowana działka w Sokółce

  • nr księgi wieczystej: BI1S/00022114/6
  • suma oszacowana: 85697
  • kwota wywołania: -25% 64272,74
  • wadium: 8569,70
  • postęp: 857,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/31 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530705916.png","size":170418,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2982\/google-map_1530705916.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2982\/thumbnail\/google-map_1530705916.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530705916.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, marsz. Józefa Piłsudskiego, Sokółka, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Dolna 13, Sokółka, Polska

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Monika Agnieszka Góralczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1S/00022114/6 .

Opis nieruchomości:
- 1/2 niewydzielonej części działki gruntu zabudowanego o nr 3161/3, położona w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, gminie Sokółka w miejscowości Sokółka, przy ulicy Dolnej 13 dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/00022114/6
- 1/2 niewydzielonej części działki gruntu zabudowanego o nr 3161/3, położona w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, gminie Sokółka w miejscowości Sokółka, przy ulicy Dolnej 13 dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1S/00022114/6

Suma oszacowania poszczególnych udziałów została podana poniżej:
1. suma oszacowania udziału 1/2 wynsoi: 42 848,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 32 136,37 zł, natomiast rękojmia wynosi 4 284,85 zł
2. suma oszacowania udziału 1/2 wynosi: 42 848,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 32 136,37 zł, natomiast rękojmia wynosi 4 284,85 zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 97 2030 0045 1110 0000 0404 5490 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Suma oszacowania wynosi 85 697,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 272,75 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 569,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ S.A. 97 20300045 1110 0000 0404 5490.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sokółce mieszczącym się pod adresem: Piłsudskiego 7, Sokółka, 16-100 Sokółka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Komornik Sądowy
Monika Agnieszka Góralczuk

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: