Licytacja 316/18 z dnia 2018/08/08

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka pod Sokółką

  • nr księgi wieczystej: BI1S/00021173/0
  • suma oszacowana: 107840
  • kwota wywołania: -25% 80880,00
  • wadium: 10784,00
  • postęp: 1079,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/08 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530784782.png","size":170825,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2983\/google-map_1530784782.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2983\/thumbnail\/google-map_1530784782.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530784782.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, marsz. Józefa Piłsudskiego, Sokółka, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Graniczna 19, Kuźnica, Polska

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Monika Agnieszka Góralczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy , 16-123 Kuźnica , dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1S/00021173/0 .


Suma oszacowania wynosi 107 840,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 880,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 784,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ S.A. 97 20300045 1110 0000 0404 5490.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sokółce mieszczącym się pod adresem: Piłsudskiego 7, Sokółka, 16-100 Sokółka.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: